lundi 24 décembre 2018

Lettre pastorale Noel 2018


MATEYA O MOKOLO MWA MBOTAMA 2018
« Mesiya, yaka kozongisela biso elikya mpe kobisa biso »

Matangi : Iz 9, 1-3.5-6 ; Tito 2, 11-14 ; Lk 2, 1-14

1.      Uto mposo minei, tosambelaki mpe toyembaki : « Mesiya, yaka kozongisela biso elikya mpe kobikisa biso ….  Mwana wa Nzambe, koumela te, na nzoto wa yo, opesa esengo o mokili mwa biso mobulungani … ».  Mpe lelo, o butu boye nta bosantu, mwinda mobimi o kati ya molili, mwinda mongengeli bato ya ekolo ya mozangi moi.  Baboteli biso mwana moko, bapesi biso mwana mobali.  Nzambe ayokisi biso nsai enene, akolisi esengo, mpe bato baye bakosepela lokola o mokolo bakobuka mbuma o bilanga, lokola bakosepelaka mokolo bakokabola biloko babotoli o etumba.  Mpamba ‘te, ekangiseli ekangaki bango, nzete eye ezalaki o mapeka ma bango, lingenda lya kapita wa banyokoli, manso mabukami.  Minkoto mya basoda, bilamba bitondi na makila, manso matumbami, manso maziki o moto.  Elongo na banzelu, banso toyemba : Noël, Nzambe ayei kobikisa bato ba ekolo ya ye.  Uto lelo, mawa ma bango mabongwami esengo, mitema mizoki na mpasi mikosepela na nsai, bosembo mpe boboto bikozala seko o lopango lya bango, bikoumela seko o ekolo ya bango.

2.      Lelo, se bongo o butu ya mbotama inso, tokomitunaka : Mpo na nini Nzambe atindaki Mwana wa ye o mokili, awa asali ‘te abotama na ngondo Mosantu Maria ?  Nzambe atindaki Mwana wa ye mpo abikisa biso, mpo azala Mobikisi wa biso.  Abikisa biso na nini mpe mpo ya nini ?  Nzambe ayei kobimisa biso o molili ya mambi ma mokili mpo ayingisa biso o mwinda moye mokopesa biso, mokolakisa biso elikya.  Mpamba ‘te Nzambe alingi biso mpe ayei koyebisa biso lisusu mbela ya biso bo bana ba ye.

3.      Ya solo, Nzambe amonaki ‘te, moto ye akelaki na elili wa ye, abebaki mpo ya masumu, amonaki ‘te bato mingi bazalaki kosala lokola Kaina asalaki na ndeko wa ye Abel, amonaki ‘te bato mingi bazalaki lokola David, oyo profeta Nathan alobaki ‘te asalaki lokola moto ya nkita oyo azalaki na bibwele mpe bangombe mingi, kasi abotolaki mpata ya mobola mpo ya koyamba moninga wa ye ayaki kotala ye (2 Sam 12, 1-10).  Nzambe amonaki ‘te bato mingi bazalaki komema bomoi bwa bango lokola Jezabel oyo, na boyokani na bakolo mpe bazuzi ya mboka Jizreel, abomaki Naboth mpo ‘te abotola elanga ya vino ya ye mpamba ‘te mobali wa ye Hacab alingaki kokomisa elanga ya ye enene (1 R 21, 1-19).  Nzambe amonaki ‘te bato mingi bazalaki kosala lokola bateki mabe, baye bakomatisa biloko ntalo mpe bakokosa basombi mpo ya kosomba babola na mosolo (Amos 8, 4-7).  Nzambe amonaki ‘te bato mingi bazalaki kosala lokola zuzi oyo azalaki kobanga Nzambe te mpe azalaki kotosa moto te, oyo azalaki koboya kokata na bosembo likambo lya mwasi eye akufela mobali (Lk 18, 2-5).  Nzambe amonaki ‘te ezaleli ya biso eulani na oyo ya bafutisi mpako baye Yowane Batisimu azalaki kosenga ‘te bafutisa bato se motango ndenge esengeli, basenge “madesu ya bana” te, lokola Yowane Mobatisi alobaki mpe na basoda ‘te babotolo biloko ya bato te, kasi bandima se lifuti lya bango (Lk 3, 11-14).  Nzambe amonaki ‘te mingi kati ya biso bakosala lokola Herode nakobomaka bato basali mabe te.  Ya solo, Nzambe amonaki ‘te motema likundu, nkanda to zuwa (nkele) itondi o mitema mya bato, ‘te bongai, lokoso lya bokonzi, ya mbongo, ya biloko bya mokili ekotinda bato basusu baboma baninga, bayiba mpo ‘te bakomisa biloko bikoumela ‘te nkita ya bango.

4.      Na bolingi bwa ye bonene mpo ya biso bato, Nzambe andimi kokabola bomoto bwa biso, longola se lisumu, mpo ya kolongola mokili mobimba o nzela ya lisumu.  Na Mwana wa ye, Nzambe andimi kozala o kati ya biso, mpo ya kokoma moko wa biso, mpo ya libiki lya biso.  Nzambe andimi kokoma moto mpo ‘te biso tokoma bana ba ye, mpo tokabola bonzambe bwa ye.  Nzambe ayei o mokili mpo ‘te mokili mokoma ndako ya ye, mpo ‘te motemo mwa moto moyamba ye. Awa akofanda na biso elongo, akokabola mpasi, esengo mpe elikya ya biso mpe akoteya biso tolanda ndakisa ya bolingo Nzambe alakisaki ye.

5.      Lelo, o butu nta bosantu ya mbotama, moto akamati solo elongi ya Nzambe.  Uto lelo, tosengeli kotala moto se bongo.  Moninga wa ngai moto akolata elongi ya Nzambe ; bongo, tokomona Nzambe o bomoi bwa moto inso.  Nzambe afandi kaka o kati ya biso te.  Mingi mpenza, Nzambe azali o kati ya ngai, azali na ngai mpe o moninga wa ngai.  Kosala moto mabe elingi koloba kosala Nzambe mabe.  Kotosa Nzambe ekosenge ‘te totosa moto inso, topesa bomoi bwa ye lokumu, mpe totosa bonsomi bwa ye awa asengeli kofanda na boboto mpe kozala na esengo ntango inso mpe bisika binso.

6.      Nzambe atindi Mwana wa ye Yezu abotami o kati ya bobola, lokola moto mpamba, alali o elielo ya bibwele zambi esika ezwamaki te o ndako ya bampaya mpe o mitema mya bato.  Se bongo, Nzambe akolakisa biso ‘te nkita ya moto ezali na biloko bya ye te, ezali mpe na bokonzi bwa ye te.  Nkita ya moto ezali na lolenge akoyamba moninga wa ye na motema polele mpe na bosolo, na motema bosawa, lokola bakengeli ba mpata, mpo ‘te moninga, ndeko akola, atombwama mpe apusana pene pene ya liziba se yoko lya bolamu mpe biloko binso, liziba liye biso banso tosengeli kolula mpe koluka, yango nde Nzambe.  Mpo ya koyamba Nzambe mpe baninga, esengeli kozala motema mobola, motema soke.

7.      Soki tokofungola solo mitema mya biso mpo ya koyamba Mwana wa Nzambe, tokobima o molili wa bongai, ya nkele, ya zuwa, ya lolendo mpo bokonzi bozangi ntina, mpo ‘te tokoma bana ba mwinda, mpe mokili mokotonda na esengo eye Mwana Yezu akomemela biso.  Se bongo, tokokoma bato bakoyeba kokabola nkita Nzambe apesi biso bo bakengeli mpo ya bato banso; tokokoma bato bayebi kolinga baninga, bato ba ye mpenza, bato bayebi koluka se kosala malamu.  Soki tokosala bongo, tokotonga elongo ekolo oyo ekozala na bosembo mpe boboto.

8.      Awa tokoyamba Mwana wa Nzambe, bomoi bwa biso, mitema mya biso mpe ekolo ya biso ekozala lisusu na molili te, na bobangi te mpo ya bato bakoluka bokonzi mpe lokumu ndelo te awa bakokanisa ‘te bakotikala o mokili seko.  Soki Mwana wa Nzambe abotami o mitema mya biso, tokongenge na mwinda mwa bolingo bwa Nzambe oyo akokamba biso o nzela ya boboto, ya elikya na bopesi biso bonsomi mpo tozala baombo ya lisumu te, mpe ya baye bakowangana bolingo bwa Nzambe te na bobebisi bomoto bwa biso tokelami na elili lya Nzambe.

9.      Na bosawa bonso, banso tokende o boso bwa Mwana Yezu, tokumbamela ye, ye moto akoya kobongola bomoi bwa biso, ye moto akoyela biso boboto mpe akongengisela biso elikya enene mpo ‘te nsai ya biso ezima lisusu te.  Mama Santu Maria asalisa biso, asembela mpo ya biso na ntina ‘te mitema mya biso mikoma elieli, esika Mwana Yezu akobotama mpe akofanda mpo ya esengo mpe boboto bwa mokili.

10.  Na bino banso, na moko moko wa bino, mpe o mabota ma bino, nakopesa bobenisi bwa ngai mpe nakotombela banso Eyenga ya Mbotama Elamu mpe Mobu mwa sika 2019 molamu, o nkombo ya Tata, mpe ya Mwana mpe ya Elimo Santu.  Amen.


Mgr Donatien BAFUIDINSONI,
Episkopo wa Inongo

« Na manso, kolinga mpe kosalela  »                           

Lettre pastorale Noel 2018


HOMELIE DE NOEL 2018
« Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ! »
Lectures : Is 9, 1-3. 5-6 ; Tite, 2, 11-14 ; Lc 2, 1-14

1.      Pendant quatre semaines, nous avons prié et chanté : « Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver … O Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi, … ».  Aujourd’hui, en cette nuit très sainte, la lumière a jailli de nos ténèbres, une lumière a resplendi sur les habitants du pays de l’ombre.  Un Enfant nous est né, un fils nous a été donné.  Dieu a prodigué la joie, a fait grandir l’allégresse et le peuple se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin.  Car, le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran ont été brisés.  Les bottes des soldats qui frappaient le sol, les manteaux couverts de sang, les voilà brûlés, le feu les a dévorés.  Unissant nos voix à celles des anges, chantons tous : Noël, Dieu vient sauver son peuple. Désormais, sa tristesse se transforme en joie, son cœur meurtri bondit d’allégresse, la justice et la paix régneront à jamais dans ses murs, dans son pays !

2.      Aujourd’hui, comme à chaque fête de Noël, nous nous demandons : pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils Jésus dans le monde, en le faisant naître de la Vierge Marie ?  Dieu a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver, pour être notre sauveur.  Nous sauver de quoi et pourquoi ?  Dieu vient nous libérer des ténèbres de la mondanité pour nous faire entrer dans la lumière de l’espérance.  Parce qu’il nous aime et vient nous rappeler notre vocation d’être ses enfants.

3.      En effet, Dieu a vu que l’homme, créé à son image, était défiguré par le péché, que certains se comportaient et se comportent comme Caïn face à son frère Abel, que certains se comportaient comme David, comparé par le prophète Nathan à l’homme riche qui avait beaucoup de brebis et des bœufs, et qui a préféré prendre la brebis du pauvre pour donner un festin à son ami (2 Sam 12, 1-10).  Dieu a vu que certains se comportaient (et se comportent) comme Jézabel qui, avec la complicité des anciens et des magistrats de Jizreel, a fait tuer Naboth pour ravir sa vigne au profit de son mari Hacab, roi de Samarie, qui voulait agrandir son champ (1 R 21, 1-19).  Dieu a vu que certains se comportaient comme ces commerçants malhonnêtes qui augmentent le prix et faussent les balances pour tromper, pour acheter les pauvres pour de l’argent (Amos 8, 4-7).  Dieu a vu que certains se comportaient comme ce juge qui ne craignait pas Dieu et n’avait d’égard pour personne et ne voulait pas rendre justice à la pauvre veuve (Lc 18, 2-5).  Dieu a vu notre comportement comme les collecteurs d’impôts à qui Jean Baptiste demandait de n’exiger rien au-delà ce qui leur est ordonné, comme les soldats à qui il demandait de ne commettre aucune extorsion ou fraude envers personne, et de se contenter de leur solde (Lc 3, 11-14).  Dieu a vu que certains se comportent comme Hérode en tuant les innocents.  Oui, Dieu a vu que la haine avait envahi les cœurs des hommes, que l’égoïsme, la soif du pouvoir, de l’argent, des biens matériels amènent certains à tuer, à voler et font des biens périssables leurs trésors.

4.      Dans son immense amour pour l’homme, il a choisi de venir partager notre condition d’homme, excepté le péché, pour sauver l’humanité du péché de l’orgueil et de la suffisance.  En son Fils Jésus, Dieu a choisi d’habiter parmi nous, pour devenir l’un de nous, l’un des nôtres en vue de notre salut.  Il s’est fait homme pour que nous devenions ses enfants, pour que nous partagions la condition divine de son Fils.  Dieu vient dans notre monde pour que notre monde devienne sa demeure, pour que le cœur de l’homme accueille Dieu.  Vivant avec nous, il partagera nos peines, nos joies, nos espoirs et nous enseignera à vivre de l’amour qu’il a appris de son Père.

5.      Aujourd’hui, à Noël, Dieu prend le visage d’homme et nous crée réellement à son image.  A Noël, l’homme est reconnu vraie image de Dieu.  Désormais, nous ne pouvons plus regarder l’homme, notre prochain, que sous cette condition.  Mon prochain incarne le visage de Dieu, je dois reconnaître en tout homme la présence de Dieu.  Dieu n’habite pas seulement parmi nous ; il habite en moi, il habite en mon prochain.  Offenser l’homme, faire du mal à l’homme, c’est offenser ou faire du mal à Dieu.  Le respect de Dieu appelle le respect de l’homme, de sa vie, de ses droits les plus fondamentaux, de sa dignité, de sa liberté de vivre dans la paix et être heureux toujours et partout.

6.      Dieu a envoyé son Fils Jésus parmi nous dans la pauvreté, dans la simplicité, couché dans une mangeoire, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans la ville, mais aussi dans les cœurs des hommes.  Ainsi, Il voulait nous montrer que la richesse de l’homme n’est pas dans ses biens, dans son pouvoir, mais dans sa capacité à accueillir le prochain avec un cœur ouvert et sincère, simple, humble et disponible, comme les bergers, afin que l’autre, le prochain grandisse et s’approche davantage de l’Unique source de tout bien, de toute richesse qui vaille la peine d’être désirée et (re)cherchée, c’est-à-dire Dieu.  La pauvreté du cœur devient ainsi la condition véritable pour accueillir Dieu, pour que l’homme s’ouvre à Dieu et à son prochain.

7.      Et si nous ouvrons nos cœurs pour l’accueillir véritablement, nous quitterons les ténèbres de l’égoïsme, de la haine, de la vaine gloire pour devenir des fils et des filles de lumière, et notre monde sera rempli de joie qu’apporte l’Enfant Jésus.  Alors, nous deviendrons un peuple capable de partager les richesses dont Dieu a fait de nous des intendants, des gardiens pour le bien de tous ; nous deviendrons alors un peuple capable d’aimer, un peuple ardent à faire le bien.  Alors, nous construirons ensemble un pays où régneront la justice et la paix.


8.      Parce qu’ayant Dieu en nous, parce qu’il habite parmi, notre pays ne sera plus plongé dans les ténèbres, nos cœurs ne seront plus habités par l’obscurité, par la peur et l’incertitude créées par les ambitions démesurées des mortels qui se croient éternels.  Mais, en accueillant l’Enfant Jésus, nous nous ferons petits, humbles, et nos vies, nos cœurs, notre pays seront illuminés par la lumière de l’amour de Dieu qui nous guidera sur les chemins de la paix, de l’espérance qui fait de nous des hommes libres, et non esclaves du péché, encore moins esclaves de celui ruse, qui trahit et qui défigure l’homme créé à l’image de Dieu.

9.      En toute humilité, allons contempler l’Enfant Jésus qui vient transformer nos vies, nous apporte la paix et nous fait entrer dans la lumière de l’espérance où notre joie ne s’éteindra jamais plus.  Que nos cœurs soient des crèches où l’Enfant Dieu habitera pour la joie du monde.

10.  A vous tous, à vos familles, j’accorde ma bénédiction pour une Joyeuse fête de Noël et une heureuse Année 2019, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.


Mgr Donatien Bafuidinsoni, SJ.
Evêque d’Inongo

« En tout, aimer et servir  »                           

jeudi 13 décembre 2018

Le Pape remercie le Cardinal Laurent Monsengwo

Six cardinaux membres, trois départs
Le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège a donné un briefing sur la XXVIIe réunion du Conseil des cardinaux, au terme de trois jours de rencontres avec le pape François au Vatican, ce 12 décembre 2018. Anciennement « C9 », la structure créée en 2013 pour aider le pape dans la réforme de la Curie romaine, a été réduite de trois membres, qu n’en font plus partie. Parmi les thèmes abordés durant cette nouvelle rencontre : la limitation des coûts du Saint-Siège, la nouvelle constitution et la réunion de février 2019 avec les présidents des Conférences épiscopales sur la “protection des mineurs”, dont l’importance a été soulignée.
Cinq cardinaux étaient présents : Oscar Andres Rodriguez Maradiaga (Honduras, coordinateur), Giuseppe Bertello (Vatican), Sean Patrick O’Malley (États-Unis), Oswald Gracias (Inde), Reinhard Marx (Allemagne). Le cardinal secrétaire d’Etat Pietro Parolin, qui représentait le Saint-Siège à la Conférence de Marrakech sur les migrations, était absent.
Départ de trois membres du Conseil
Trois membres ont été remerciés. Lors de la dernière rencontre du 10 au 12 septembre derniers, les membres du Conseil avaient demandé au pape « une réflexion sur le travail, la structure et la composition du Conseil, en tenant compte de l’âge avancé de certains membres ». Fin octobre, a indiqué Greg Burke, le pape François a écrit au cardinal George Pell (Australie), au cardinal Francisco Javier Errázuriz (Chili) et au cardinal Laurent Monsengwo Pasinya (République démocratique du Congo), en les remerciant pour leur travail accompli durant ces cinq ans. Etant donnée la phase de travail du Conseil, a-t-il précisé, il n’est pas prévu de faire d’autres nominations pour le moment.(Source: Zenit:  décembre 12, 2018 16:31 Anne Kurian Pape François, Rome)

mercredi 12 décembre 2018

Le déficit criard des infrastructures

La faiblesse des infrastructures de transport : un scandale!
******************


Nous avions décrit les jours passés, en voyant les conditions de voyage fait par notre confrère l’abbé Félicien Boduka avec la dépouille mortelle de son papa pour rejoindre Bokoro ( 2 jours par jeep pour 350 km de Kinshasa à Bokoro),  la situation difficile des voyages dans notre diocèse (Province). Chaque jour, les voyageurs qui doivent partir de Kinshasa pour rejoindre les villages ou cités de notre diocèse (Province) doivent affronter une «bataille ». Le voyage est un cauchemar.  L’unique voie fiable est celle aérienne. Mais là,  il n’y a qu’ une petite portion  qui  peut se le permettre  car le billet (seul aller)  coute 250 dollars. C’est trois fois le salaire mensuel d’un enseignant. 
Par voie maritime, il faut au moins deux semaines de voyage dans des conditions extrêmement difficiles et inhumaines. 
Pire, il faut préparer l’argent pour les différents postes de contrôle institués.  L’unique option est de faire la route mais là aussi, aucune route de notre province n’est bitumée. Même pour partir de Kinshasa et rejoindre Bandundu qui fut, il y a quelques années, le chef -lieu de la province, la route est dans un état reluisant. Pendant la saison de pluie, les voyageurs restent des jours et des jours dans la boue et pendant la saison sèche, la plupart en sortent avec la toux tellement il y a la poussière. 
Somme toutes, ces fait démontrent à suffisance que notre zone  accuse un grand retard en matière d’infrastructure en général et d’infrastructures de transport en particulier. Qu’a-t-on fait pour   réduire les écarts entre les villes et les villages afin de  permettre une meilleure distribution des richesses entre les zones urbaines et rurales? L’Eglise aura toujours sa voix prophétique pour dénoncer ces situations !
A vin nouveau, outres neuves !

lundi 10 décembre 2018

Deux jours de voyage avec la dépouille mortelle

Nous vous annoncions le 3 Décembre, le décès du papa de notre confrère l’abbé Felicien Boduka. Ce dernier a déjà voyagé pour  le Congo . 
Le samedi soir, ensemble avec certains membres de famille dont la maman et  ses frères, ils ont voyagé, par jeep, pour Bokoro avec la dépouille mortelle (350 km). Hier, ils ont passé la nuit en face de Bendela. Cela fait deux jours qu’ils sont en voyage avec la dépouille mortelle. L’état de la route entre Kinshasa et Bandundu est dans un état indescriptible. Ils ont été plusieurs fois embourbés. L’arrivée à Bokoro est prévue cet après midi.

 A peine croyable: 3 jours de voyage dans des conditions très difficiles pour 350 km !
O Congo, don beni!

samedi 8 décembre 2018

Fête à Inongo chez nos sœurs diocésaines

Jubilé de 25 ans de vie religieuse et vœux temporaires
************************
Sic Inongo a fêté avec pompe le jubilé des 25 ans de vie religieuse des 3 sœurs: Noëlla Béatrice Mbotema Mbo, Marie Henriette Nsengambo Mpia Nsele et Marie Gertrude Modiri Monkango ainsi que les premiers voeux de 3 sœurs: Claudine Lisasi Abemina, Aurélie Mbianshu Mpiniakenime et Edwige Motema Abomban. La date du 8 décembre 2018 revêt 3 caractères spéciaux :  - C'est la première fois que le nouvel évêque reçoit les voeux des soeurs au diocèse.
- Ce sont les premiers voeux émis dans la cathédrale d'Inongo après l'enterrement du Père Fondateur.
- C'est la date d'ouverture de l'année jubilaire que l'on clôturera le 08 décembre 2019.
En effet depuis son érection le 21 novembre 1969, cette congrégation totalisera 50 ans d'existence le 21 novembre 2019. Mais la célébration officielle du jubilé aura lieu le 08 décembre. Sé/ sr Rosalie Iyetuli

vendredi 7 décembre 2018

Trois nouvelles novices chez nos sœurs diocésaines

Rite d’entrée au noviciat
*******************
Le vendredi 7 Décembre a eu lieu dans la chapelle  de nos sœurs  diocésaines d’Inongo  à Inongo le rite d’entrée au noviciat des 3 postulantes: Judith Emiseka, Leonelle Mwanza et Germaine KIsiata.
Can. 646 CIC 1983: "Le noviciat, par lequel commence la vie dans l'institut, est ordonné à ce que les novices aient une meilleure connaissance de la vocation divine telle qu'elle est propre à l'institut, qu'ils fassent l'expérience du genre de vie de l'institut, qu'ils imprègnent de son esprit leur pensée et leur coeur, et que soient éprouvés leur propos et leur idonéité".

lundi 3 décembre 2018

Nouvelle Nécrologique

C'est avec douleur que nous venons d'apprendre  le  retour chez le Père Céleste de notre papa François Nglandey, papa de l'Abbé Félicien Boduka. Décès survenu à l'hopital Saint Joseph (Kinshasa)  ce Lundi 3 décembre.  Tout en recommandant au Seigneur l'ame de notre cher Papa, nous   présentons  nos  condoléances les plus attristées à l'abbé  Félicien et à toute la famille biologique.

samedi 1 décembre 2018

Fête de la sœur Anuarite Nengapeta


Bonne fête à tous 
*************

Un groupe Kizito-Anuarite (KA) est né en Belgique sur initiative de la consacrée Mado Amba de l’Ordo Virginum.  Avec l’appui de Mgr Jean Kockerols, ce Groupe  est installé à  la paroisse Saint Charles Borromée dans la commune de Molenbeek-St-Jean  sur l’avenue du Karreveld 15.

vendredi 30 novembre 2018

Les funérailles du père Paul Delrue


Comme annoncé, ce matin ont lieu les funérailles du père Paul Delrue.  Certains  ressortissants du lac sont présents  et deux de nos confrères, les abbés Albert Kenkfuni et  José Monsengwo,  concélèbrent  la messe. 

Le père Paul Delrue, comme tous les missionnaires, est resté attaché au diocèse d’Inongo,  cette terre pour laquelle il a donné sa vie de prêtre. Missionnaire, il l’a été jusqu’au fond; il a appris même nos langues vernaculaires et facilement, on l’entendait saluer notre peuple dans la langue maternelle. A Oshwe par exemple, à tous il demandait : Y'anghamo ( comment tu vas) , à Bokoro, il parlait kisakata et à Kiri, il a appris le lokonda.  Rentré en Belgique, il parlait plus lingala que la langue du lieu. 
On comprend pourquoi durant sa messe des funérailles célébrée en Belgique, certains chants sont en lingala, langue liturgique du diocèse d’Inongo. 
Nous le confions au Seigneur . Qu’il reçoive la récompense promise  au bon  serviteur et que du haut des cieux, il prie pour le diocèse d’Inongo qu’il a servi comme missionnaire.
On chante en lingala à la sortie de la messe

jeudi 29 novembre 2018

Neuvaine de l’Immaculée Conception

Tota pulchra es, Maria.
Et macula originalis non est in Te
Vous êtes toute belle, Marie, 
et la faute originelle n'est point en vous.
Cet après midi, commence dans toutes nos paroisses du diocèse la neuvaine de l’Immaculée Conception. Cette pratique religieuse  est ancrée dans la mentalité de nos fidèles.   Les solennités doivent être précédées par une bonne neuvaine au cours de la quelle  nos chrétiens  se préparent à vivre le mystère célébré pour en tirer les bénéfices pour leur âme et leur corps.


Tota pulchra es, Maria. Et macula originalis non est in Te. Tu gloria Ierusalem. Tu laetitia Israel.
Tu honorificentia populi nostri. Tu advocata peccatorum. 
O Maria, O Maria. Virgo prudentissima. Mater clementissima. Ora pro nobis. Intercede pro nobis. 
Ad Dominum Iesum Christum.

mercredi 28 novembre 2018

Programme des funérailles du frère Justin Panzore Nduipi,scj

 A Kisangani et à Kinshasa...!
***************
Ce Mercredi auront lieu les funérailles de notre cher Justin Mpanzore (frère de la congrégation  des Prêtres du Sacré-Coeur de Jésus), décédé par accident de moto à Kisangani. Originaire de la Bokoro (fils de papa "Esprit", le grand mécanicien et chauffeur des engins de l'hopital de Bokoro), Justin faisait son stage à Kisangani dans l'attente de l'ordination diaconale. Son corps pour le moment est exposé à la paroisse St Gabriel de Simisimi. Il sera inhumé au cimetière des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus dans la même paroisse.
A Kinshasa, une messe de requiem sera dite ce même mercredi  28 Novembre à la paroisse  Notre Dame d’Afrique de Lemba.
Que tes jugements, Seigneur,  sont insondables et tes voies incompréhensibles! (Romains 11:33).
RIP

mardi 27 novembre 2018

Le père Paul Delrue n’est plus !


Nsango ya matanga
**************
Dans l’espérance de la résurrection, le père Paul Delrue  ( schuetiste et ancien missionnaire au diocèse d’Inongo) est entré dans la lumière du Père le Dimanche 25 Novembre 2018.  Missionnaire chez nous au diocèse , il a travaillé dans plusieurs paroisses dont Oshwe, Sanga sanga, Kutu, Mushie, Tolo, Beronge......
Les funérailles   auront lieu le Vendredi 30 Novembre  2018  à Pieters Leeuw.

Okende malamu sango Polo.
Liwa e nsuka te, liwa ebandela.
Obandi bomoi bwa sika o mboka ya Tata!

vendredi 23 novembre 2018

Nouvelle nécrologique: Décès de Justin Mpanzore

Douleur annoncer le décès inopiné, ce vendredi soir à Kisangani par accident de moto, du frère Justin Nduipi Mpanzore, candidat au sacerdoce de la Congrégation des Prêtres du Sacré Cœur.
Justin vient de finir sa théologie et  il est affecté à Kisangani dans l'attente du diaconat. Ce soir, il était en moto et dans les circonstances qui sont à clarifier, il a connu un accident et il est décédé. Justin Mpanzore est le fils  de "papa" Esprit, chauffeur et mécanicien  de l'hopital de Bokoro.
Nous prions pour le repos de son âme et demandons au Seigneur de consoler sa famille et tous ceux qui sont éprouvés par cette tragique nouvelle.

Le cri de cœur d’un enfant congolais: la paix

Au jour même où nos évêques réunis à la Cenco ont publié leurs messages aux chrétiens et aux hommes de bonne volonté, nous proposons à nos lecteurs  d’écouter la récitation de cette fillette congolese de  4ans dans la video qui vient après cette photo.
Ecoutons la récitation

Pourquoi la paix n’est pas au Congo ? Toujours la guerre, nous voulons la paix. Nous haïssons la guerre. Nous sommes fatigués de vivre dans le désordre Nous naissons da la guerre, nous grandissons  dans la guerre, de grâce nous ne voulons pas mourir dans la guerre.
De grâce, épargnez nous la guerre !

jeudi 22 novembre 2018

Trois aspirantes font leur entrée au postulat

Du secrétariat de nos sœurs diocésaines 
*************************

Hier à la fête de la présentation de la Vierge Marie, fête de la fondation de la congrégation des sœurs de l’immaculée Conception par feu Mgr Léon Lesambo, pendant que notre évêque son Exc. Mgr Donatien Bafuidinsoni tenait son homélie au centre Caritas, à la deuxième journée de l’Assemblée plénière extraordinaire de la CENCO sur  "la sainte Vierge Marie comme modèle de l'Eglise qui se consacre à Dieu", trois aspirantes faisaient leur entrée au postulat à Inongo. Il s'agit d'Emilie Norlette Bozai, Ornella Abonkina et Regine Tania Abonzay. Avec nos félicitations, nos prières les accompagnent. l.a 
"Puisque nous célébrons la mémoire de la très sainte Vierge Marie, 
accorde-nous, Seigneur, par son intercession, 
le bonheur de vivre maintenant en ta présence et d’avoir part, un jour,
 à la plénitude de ta grâce".

Mgr Donatien Bafuidinsoni, sj

Mgr Donatien Bafuidinsoni, sj
31.03. 2018-

Mgr Jan Van Cauwelaert, cicm

Mgr Jan Van Cauwelaert, cicm
(06.01.1954-12.06. 1967) + 18.08.16

Mgr Léon LESAMBO

Mgr Léon LESAMBO
(12.06. 1967-22.07. 2005) + 19.11.17

Mgr Philippe NKIERE KENA, cicm

Mgr Philippe NKIERE KENA, cicm
27.07.2005-31.03. 2018

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE
BOKORO