mercredi 14 avril 2010

Lettre de Pâques de Mgr l’évêque ! Mokanda mwa pasika mwa tata episkopo!


Diocèse d'Inongo

      Evêché

 

 

MOKANDA MWA PASIKA (2010)

(Tokoki kotanga mokanda moye kobanda pasika tee na nkitela ya Elimo santu)

 

Ona bandeko bakristu ya Diocese ya INONGO.

 

 

"Kristu asekwi : tosekwa biso na ye"             (Nzembo ya mbonda ya Pasika)

 

Bato ba nsekwa, tozali na nguya ya kobongisa bomoi bwa biso moko  mpe bwa  Ekolo ya biso.

 

 

Bandeko ba bolingo,

 

Eyenga Elamu ya nsekwa ya Mokonzi na bino banso.
Awa Yezu Kristu abuki bokasi bwa liwa, atondisi biso mpe mokili mobimba na nguya  ya kolonga liwa. Tokomi solo "bato ba nsekwa", bato bakoti elongo na Yezu na kati ya bomoi ya sika. Na Nguya ya Ye, tokoki kolonga satana mpe bikoseli bya ye binso. Eyenga elamu ya nsekwa.

 

Bandeko,

 

 Boyebi 'te biso na A. Henri Godé (secrétaire) na Mr Boko Rodolphe (professeur Assistant ya ISP na Inongo) touti kopesa session (mateya) na Inongo, na Kiri, na  Bokoro mpe Nioki likolo ya "Boyambi mpe bolingi bwa ekolo" ( Foi et patriotisme). Mpo ya pasika eye, nalingi kokabola  na bino makambo tolobaki na session ena.

 

Bandeko ba bolingo,

 

 Tobanda liboso likolo ya Boyambi.Biso  banso toyebi 'te boyambi ezali liboso likabo liuti epai ya Nzambe oyo alingi bongo komikaba na biso.  Soko tondimi likabo yango  tokomifungwama  bongo na bomoi ya sika Mokonzi akopesa biso na Eklezya. Eklezya ezwi mosala ya koteya mpo ya kokolisa likabo yango. Kasi likabo yango ekomonana solo solo na misala mokristu azali kosala. " Boyambi bozangi misala, bozali na bomoi lisusu te" (Yak 2, 26).

 

Mokristu lokola mwana wa ekolo ya ye, azwi ekolo mpe lokola likabo. Ekolo ezali ndako ya ye, asengeli kolinga yango mpe kosalela yango. Ezali lotomo. Mokristu akolakisa boyambi bwa ye mpe na bosali misala ya ekolo: ezali bongo zambi tosengeli kozala bakristu ntango inso mpe bipai binso.

 

Yezu, Mwana wa Nzambe abotami na ekolo yoko mpe amikotisi na ekolo yango, asaleli yango mpe alingaki yango. Amikotisi na mimeseno ya mboka ya ye. Yango wana ntango inso, Yezu akotangema lokola Yezu wa Nazareth. Amikangemaki kaka na ekolo ya ye te, kasi mpo 'te afungwama na batu banso, andimaki  mpe amindimaki  lokola mwana ya ekolo ya ye, ya libota  lya ye.

Tala ndakisa biso bakristu tosengeli komekola : kolinga ekolo ya biso mpe kosalela yango bo ebongi.

 

Soki totali na bokebi, banda ekolo ya biso ezwi lipanda, lelo mibu 49, malamu ezangi te, ndakisa : ekolo ezali na bokabwani te : totikali ekolo yoko. Kasi soko totali malamu manso  na mbeba, mbeba eleki. Mpo nini ? Mpo bisu mpe  bakristu tobikeli bokristu bwa biso malamu te. Tobebisi bongo ekolo na bizaleli bya biso.

 

Baepiskopo basanganaki likita na sanza ya juillet 2009 mpe bamoni 'te ya solo ekolo ebebi mingi, ezongi nsima mingi. Mpe na kati ya mbeba yango, bamoni 'te mama ya mbeba ezali nde  "madesu ya bana" oyo tobengi  "corruption". Ntina ya bozongi nsima ya ekolo ya biso makasi yango wana.

« Corruption »  yango euti na ntina eye :

 

 • salaire ya malonga te (ezala  na bato ya Leta, ezala na enseignement, na armée...)
 • bozangi mosala (chômage : mpo ya kozwa mosala, osengeli kofuta eloko to mbonggo to yo moko).
 • bobola : mpasi ya kolia, ya kosomba biloko
 • "bongai" : bandeko baza kokanisa bobele  na bango moko : makambo ya moninga matali ye te  !
 • Bozangi kopesa etumbu na baye basali mabe
 • Bolembu bwa Leta
 • Bolembu ya baboti : mwana mwasi ayei na biloko, bakotuna te epai wapi biuti.
 • Goigoi mpe oyo tobengi « art. 16 : mon frère est là », ndeko ya, mwana ya…
 • Lokoso ya mbongo eleki

 

 Bakristu basengeli kosala misala mya bokristu mpe kobongisa ezalela ya bango na boboyi "corruption". Corruption, toyeba yango, ezali  lisumu monene mpe maladi monene ezali kozindisa ekolo.

Soko otangi mikanda misantu, okomona 'te "corruption" ezali lisumu. Ndakisa :

 

 • Dt 27, 25 : "azwa bobe moto ayambi mabonza mpo ya koboma moto asali likambo te."
 • Is. 1, 23-24 : "bankumu bayokani na bayibi..."
 • Am. 2, 6.12 : "bateki moto wa bosembo mpo bazwa mosolo"; "bateki mobola mpo basomba sapato"
 • Am. 5, 7-13 : mawa na bato bakomisi bosembo bololo.
 • Lc 22, 4-6 : Judas Iscariot ateki Yezu mpo azwa mosolo.
 • Mat. 28, 12-15 : mayele mabe ya bakonzi bayuda, awa bapesi basoda mbongo mpo bakosa likolo ya nsekwa ya Yezu.
 • Ac 5, 1-16 : Ananie  na Saphira awa bakosi likolo ya mbongo bazwaki

 

Mpo nini "corruption" ezali lisumu o misu ma Nzambe ?

 

Uta kala, Nzambe abundaki etumba mpo ya kolongola yango o  ntei ya bana ba Israel. Nzambe akati bondeko na bana ba Israel mpe apesi bango mokili mwa elaka, awa abimisi bango o boumbu bwa ezipeti.

 

Alingi 'te moto moko akelela te, alela te  mpe azanga eloko te na mokili yango. Mpe moko te apekisa baninga ba profiter na mokili yango, na biloko ya mokili yango mpo ezali mokili ya  Ye moko Nzambe apesi bango. (Dt 6, 11). Nkolo mokili ezali Nzambe, ezali moto moko te.

 

Moko moko asengeli koyeba korespecter moninga motu mpo azwa oyo asengeli na yango.Lokola mokili ezali ya Nzambe mpe apesi na batu,  banso bazwi yango bakomi ba "gerants". Moko amitiya  likolo ya moninga te. Banso bakomi ba partenaires, basangoli (heritiers)  cogerants mpo bazwi mokili na maboko ya Nzambe.

 

Biloko tokuti na mokili  Nzambe apesi biso yango mpo tosalisana. Tokomi ba responsables ya biloko tozwi mpe ya mokili Nzambe apesi biso. Tozali na lotomo ya kobatela biloko, mpe ya kobongisa mokili na mosala na biso. Nzambe akokweisa lisusu "manna" lokola na esobe te, biloko bikobima na mosala na bisu. Mosala ezali lotomo.

 

Yango wana, corruption ezali lisumu  mpo tozali kosalela boiloko bya mokili ndenge Nzambe atindi te.

 

Coruption ezali lisumu monene :

 • O boso bwa Nzambe mpo ekobebisa bondeko  na biso na Nzambe awa tokosalela biloko lokola ye alingi te. Na corruption tozali koboya etinda ya Nzambe.
 •  O boso bwa baninga bato : mpo ekotinda bisu tokinola moninga. Tokotalana lisusu te lokola ba partenaires,  lokola bandeko , kasi tokotala baninga lokola biloko ( Am 2, 6), tokomisi bango na valeur ya biloko.Yango  wana corruption ezali koboma bondeko ya biso na biso.
 •  O boso bwa biloko : mpo biloko bizali lisusu nzela ya kosalisana te, ekomi nzela ya konyata baninga. Topesi biloko valeur ya bato mpe batu valeur ya biloko.

Awa batu bazwi biloko ya Nzambe lokola biloko ya bango moko,  bazangi bosembo, bakomi komitala lokola bazali likolo ya   baninga, bazali kosumuka : lisumu liboso ya Nzambe, lisumu liboso ya baninga batu mpe lisumu liboso ya biloko ya mokili.

 

Bandeko ba bolingo,

 

Tokosenga 'te etumba eye ekosalema na paroisse mpe na CEV mpo 'te corruption esila, ezala lotomo monene mpo ya moko moko ya bandeko bakristu ya diocese ya biso. « Toboyi corruption ». Ezali makambo ya mokili ya kala kozwa to kosenga « madesu ya bana ».

Biso tokoti na mokili ya sika, na Pasika ya Mokonzi.

 

Pasika elamu na bino banso mpe Nzambe wa biso abenisa ekolo mpe banso na mobu moye mwa jubilé ya ekolo ya biso. O nkombo ya mokonzi oyo alongi liwa,

 

   Wa bino, Tata Episkopo

 

+ Philippe NKIERE KENA

Episkopo wa Inongo.

Inongo, mwa  le 05 avril 2010


               

Aucun commentaire:

Mgr Donatien Bafuidinsoni, sj

Mgr Donatien Bafuidinsoni, sj
31.03. 2018-

Mgr Jan Van Cauwelaert, cicm

Mgr Jan Van Cauwelaert, cicm
(06.01.1954-12.06. 1967) + 18.08.16

Mgr Léon LESAMBO

Mgr Léon LESAMBO
(12.06. 1967-22.07. 2005) + 19.11.17

Mgr Philippe NKIERE KENA, cicm

Mgr Philippe NKIERE KENA, cicm
27.07.2005-31.03. 2018

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE

PETIT SEMINAIRE ST LOUIS DE GONZAGUE
BOKORO